Regulamin

Polityka prawna

Podstawowe informacje
ADLAND ( dalej spółka, my), traktuje bardzo poważnie ochronę danych osobowych naszych użytkowników. Przestrzegamy ściśle zasad aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych, w tym szczególnie ustawy „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (nazywane dalej: „RODO”).

Dane osobowe są zbierane na naszych stronach internetowych i przy korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych tylko w niezbędnym zakresie i przetwarzane zgodnie z celem. Danymi osobowymi są dane, pozwalające zidentyfikować osobę, której dane dotyczą, lub dalsze związane z nią dane.

Administrator w rozumieniu RODO:
ADLAND PPHU.
ul. Magnolii 11, Strzeniówka
05-830 Nadarzyn
e-mail: rodo@adland.com.pl

Przetwarzanie w obrębie Grupy ADLAND
1. osoba, której dane dotyczą, w innym miejscu wyraźnie i świadomie udzieliła na to zgody (np. wskazówka w formularzu zapytania),
2. jest to konieczne ze względu na cel i podział pracy w obrębie Grupy zawierane są odpowiednie umowy,
3. administrator udostępnił dane po pseudonimizacji i administrator gwarantuje, że podmiot przetwarzający nie będzie w stanie tych danych z powrotem zdepseudonomizować, albo
4. dane zbierane są przez administratora i zapisywane anonimowo, co powoduje brak możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, której te dane dotyczą.

Przekazywanie do krajów trzecich
Przedsiębiorstwo ADLAND przetwarzają/przekazują dane udostępnione im przez osoby, których dane dotyczą na terenie Unii Europejskiej, dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Zakres deklaracji ochrony danych

Poniższa deklaracja przedstawia osobom, których dane dotyczą, jak gwarantujemy ochronę danych, oraz jakie rodzaje danych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej zbieramy i przetwarzamy. Deklaracja ma podstawowe znaczenie dla wszystkich autoryzowanych przez firmę ADLAND stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jeśli dane strony internetowe i aplikacje mobilne odbiegają od tych zasad przetwarzania danych lub uzupełniają je własnymi zasadami, to jest to uwidoczniane w odpowiedni sposób na tych stronach internetowych lub w odpowiednich aplikacjach mobilnych.

Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych składa się z czterech części:
1. Postanowienia dla użytkowników prywatnych- dotyczy prywatnych użytkowników serwisów ADLAND.
2. Postanowienia dla użytkowników komercyjnych - dotyczy komercyjnych użytkowników serwisów ADLAND.
3. Informacje i postanowienia ogólne odnośnie stron internetowych i aplikacji mobilnych ADLAND Web) dotyczy wszystkich użytkowników, korzystających ze stron internetowych i aplikacji mobilnych ADLAND.
4. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą - dotyczy wszystkich użytkowników, których dane podlegają ochronie, wyłączając osoby prawne.

Ponadto nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych operatorów, których niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje.

1. Postanowienia dla użytkowników prywatnych
Niniejsza część Deklaracji Ochrony Danych dotyczy użytkowników prywatnych serwisów ADLAND. Podstawę prawną do przetwarzania danych tych osób stanowi ich dobrowolna zgoda.
Wykorzystanie i weryfikacja danych osobowych

Do danych osobowych, podawanych przez osobę, której dane dotyczą, zalicza się między innymi:
• jej nazwisko, imię,
• jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
• jej adres e-mail,
• jej data urodzenia - opcjonalnie
• jej płeć, - opcjonalnie
• jej numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,

Jeśli dysponujemy takimi danymi osobowymi, to stosujemy je do odpowiadania na zapytania osób, których dane dotyczą, do obsługi i realizacji żądanych porad, do administrowania technicznego, do procesów logowania i udostępniania usług, dostępnych na poszczególnych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. Podstawę prawną stanowi tu artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 b RODO wzgl. zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę na korzystanie z udostępnionych danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tej kwestii osoba, której dane dotyczą winna się zwrócić, możliwie podając przedmiotowy serwis, pod adres: rodo@adland.com.pl

Kontakt telefoniczny od ADLAND
Jeśli osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała naszą Deklarację Ochrony Danych i w swoim zapytaniu o poradę poda numer swojego telefonu, to przed przekazaniem zapytania do naszego działu opracowań kontaktujemy się z nią telefonicznie, aby sprawdzić prawidłowość jej danych, omówić szczegóły jej zapytania i zaproponować jej najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Informacja o przekazaniu danych osobowych
Jeśli osoba, której dane dotyczą, zaakceptuje naszą Deklarację Ochrony Danych i w swoim zapytaniu o poradę podała swój adres e-mail, to poinformujemy ją e-mailem o aktualnym stanie obsługi jej zapytania przez nasz dział techniczny. W tym celu prześlemy jej przez e-mail między innymi wiadomość z danymi kontaktowymi do naszego doradcy .
W celu świadczenia serwisu porad fachowych w związku z zakupem produktów z asortymentu ADLAND, przekazujemy podane nam dane osobowe do zewnętrznych Firm Partnerskich, współpracujących partnersko z naszym przedsiębiorstwem i działającymi w regionie zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

Prosimy te firmy partnerskie o skontaktowanie się w określonym czasie z osobą, której dane dotyczą, aby przekazać jej żądaną poradę i/lub ofertę. W tym celu Firma Partnerska kontaktuje się e-mailem i/lub telefonicznie.

Dalsze przetwarzanie i usuwanie danych osobowych
Poza tym dane osoby, nie są przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim, tzn. osobom lub przedsiębiorstwom, nie należącym do Grupy ADLAND. Usunięcie zapisanych danych osobowych osoby, której dane dotyczą, następuje w przypadku wycofania przez nią zgody na zapisanie danych, albo w przypadku, gdy dane te nie są już potrzebne do celu w jakim zostały zapisane lub gdy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych określonych ustawowo powodów.

Reklama i zgoda na reklamę
Grupa ADLAND (nazywana dalej „my”), informuje osoby, których dane dotyczą, e-mailem, pocztą lub telefonicznie tylko o produktach i usługach Grupy ADLAND i ankietujemy je ewentualnie w tym zakresie, jeśli udzieliły nam one wyraźnie swojej zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamy.

Następuje to przez aktywne odhaczenie w naszych formularzach stwierdzenia: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną od ADLAND na zasadach określonych w Regulaminie. Zgoda ta jest dobrowolna”.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam swojej zgody na takie wykorzystanie danych, ale w przyszłości nie chce otrzymywać reklam lub uczestniczyć w ankietach ADLAND, to może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jej dane zostaną wtedy usunięte, albo – jeśli są jeszcze potrzebne do celów rozliczeniowych lub księgowych – pozostaną zapisane z ograniczeniem przetwarzania tylko do tych celów. Należy w tym celu napisać pod adres: rodo@adland.com.pl

Użycie danych osobowych przy zapisaniu się na newslettera mailowego
Jeśli osoba, której dane dotyczą zapiszę się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej na nasz newsletter, to jej adres e-mail będzie wykorzystywany w celach informacyjnych i reklamowych, aż do chwili odwołania zapisania. Przy zapisaniu się na newsletter, zapisane zostają jej adres e-mail, jej adres IP oraz data zapisania. Zapisanie tych danych ma wyłącznie cel dowodowy w wypadku, gdy niepowołana osoba trzecia użyje adresu e-mail bez wiedzy osoby uprawnionej, celem zapisu na newsletter.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, ze skutkiem na przyszłość. Winna w tym celu wykreślić się z naszego rozdzielnika poprzez link wymeldowania w danym newsletterze lub napisać mail pod adres: rodo@adland.com.pl

Użycie danych osobowych przy korzystaniu z formularza kontaktowego
Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekaże nam swoje zapytanie przy użyciu jednego z naszych formularzy kontaktowych, to jej dane z formularza zapytania, łącznie z podanymi w nim danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane w celu obsługi zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe zostaną usunięte po udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z danych udostępnionych przez formularz kontaktowy. Należy w tym celu zwrócić się pod adres: rodo@adland.com.pl

Użycie danych osobowych przy zgłaszaniu się na wydarzwenia lub spotkania informacyjne
Na niektórych naszych stronach internetowych istnieje możliwość wpisania danych osobowych, celem zgłoszenia się na spotkania informacyjne, lub imprezy. Dane te będą użyte do obsługi zgłoszenia. Po wydarzeniu dane pozostają zapisane np. w celu analizy wydarzenia. Dane takie usuwane są najpóźniej po 12 miesiącach od daty wydarzenia, o ile ustawowe terminy przechowywania, np. dokumentacji fachowej, rozliczeń poczęstunków, kosztów itp. nie są odmienne.

Zgodę na wykorzystanie danych udostępnionych przy zgłoszeniu można odwołać przed rozpoczęciem się imprezy. Należy w tym celu zwrócić się pod adres: rodo@adland.com.pl.

2. Postanowienia dla użytkowników komercyjnych
Niniejsza część postanowień dotyczących ochrony danych dotyczy tylko użytkowników komercyjnych, jak Firmy Partnerskie, projektanci, architekci itp. i tylko w takim zakresie, w jakim podmioty te udostępniają dane osobowe swoich kontrahentów na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych.

Dane osobowe zbierane są i przetwarzane przez firmę ADLAND w następujących celach:
• Przekazywanie zapytań klientów
• Polecanie klientom Firm Partnerskich
• Umieszczanie w wykazach Firm Partnerskich
• Jeśli osoba, której dane dotyczą, udostępni w naszych aplikacjach mobilnych dane osobowe, to używamy ich tylko w celu udzielenia odpowiedzi na jej zapytania, do obsługi zawartych z nią umów, do administrowania technicznego, do logowania i do świadczenia usług udostępnianych na danych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych.

Zapisane dane osobowe zostają usunięte, jeśli osoba, której dane dotyczą, cofnie swoją zgodę na ich przechowywanie, gdy ich znajomość nie jest już potrzebna do celu uzasadniającego zapisanie, lub gdy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych ustawowych powodów. Należy w tym celu zwrócić się pod adres: rodo@adland.com.pl. Dane osoby, która złoży stosowny wniosek, zostaną wówczas usunięte, lub w przypadku, gdy są jeszcze potrzebne do celów dokumentacji, rozliczenia lub księgowania – pozostaną zapisane z ograniczeniem przetwarzania ściśle do tych celów.

3. Informacje ogólne i postanowienia dla stron internetowych i aplikacji mobilnych ADLAND
Postanowienia niniejsze dotyczą dodatkowo, obok „ Postanowień dla użytkowników prywatnych” oraz Postanowień dla użytkowników komercyjnych” użytkowników stron internetowych i aplikacji mobilnych..
Przetwarzanie danych przez otwarcie naszych stron internetowych i korzystanie z naszych aplikacji mobilnych

ADLAND zbiera i zapisuje automatycznie w swoich Server Log Files informacje, przekazywane nam przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, które używa osoba, której dane dotyczą. Danych tych

ADLAND nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te obejmują:
1. typ i wersja przeglądarki,
2. użyty system operacyjny,
3. uprzednio odwiedzona strona,
4. nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP),
5. czas zapytania serwera.

Danych tych ADLAND nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te służą jedynie do wewnętrznych analiz statystycznych. Korzystanie z serwisu www.adland.com.pl związane jest z przetwarzaniem danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie osobie korzystającej z serwisu www.adland.com.pl treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji/zainteresowań.

Linki do zewnętrznych stron internetowych
Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych dotyczy wyłącznie stron internetowych i aplikacji mobilnych ADLAND. Mogą one zawierać linki do ofert internetowych podmiotów obcych. Tych niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje. Przy wychodzeniu ze strony internetowej lub aplikacji mobilnych na stronie podmiotu obcego zalecamy staranne przeczytanie także deklaracji ochrony danych tego podmiotu.